Raclettesowend 2013

Schon fir d’drett Joer organiséiert den FC Käerch-Simmer en Raclettesowend am Oktober. Wéi och d’lescht Joer maachen mer dat am Festsall zu Käerch an invitéieren all Frenn vun Kéis an engem gemittlechen Patt deelzehuelen, wei emmer as Iessen à volonté, also och fir Läit mat groussem Honger as beschtens gesuergt…  

Continue reading