Comité vum FC Käerch

De Comité vum FC Käerch besteet aktuell aus 13 Memberen di sech all Mount treffen fir d’Saison an de verschiddenen Kategorien vun de Senior an Jugendequippen an di sëllech Manifestatiounen vum Club ze organiséieren.

Wann dir eng Fro iwwert oder un den FC Käerch hutt dann kënnt der iech un d’Sekretariat wenden E-mail:  fckaerch@gmail.com.
 
De Benevolat brauch ëmmer Léit!! Dir sidd Fussball intresséiert a motivéiert fir aktiv um Club Liewe vum FC Käerch deelzehuelen an et matzegestalten, da mellt iech beim Sekretariat ënner fckaerch@gmail.com.

De Comité wënscht iech vill Spaass beim Entdecken vun eisem Site an freet sech iech um Terrain „Déckebierg“ ze begréissen.
 
 

Comité 2021 - 2022

 
uewen: Stephan Lalli, Camille Bartz, Luc Simon,
P. Berscheid (net méi am Comité)J. Klein (+), J. Faber (net méi am Comité), 
B. Mauer (net méi am Comité), Tun Salvatore, M. Louis (net méi am Comité),
C. Bastian (net méi am Comité)Eric Schmitz, Patrick Schiltz (net méi am Comité)
 
ennen: Guy Franckart, R. Clemen (+),
Jang Everard, Jose Pires
 
Net op der Foto: Filipe Trigo, Fabrice Bartz, Nikos Michaloupulos, Daniel Sachsen, Charel Leesch

Contact Comite

 

 

Comité FC KÄERCH 2021-2022

 

Member:

Funktioun:

Contact :

LEESCH Charel

Président

23, rue des Verges L-7339 Steinsel

Tél. : 691 558 642 E-mail : charel.leesch@cactus.lu

FRANCKART Guy

Vice-président

5, rue d’Arlon L-7412 Bour

Tél. : 621 271 043 ; E-mail : guyfra@pt.lu

SCHMITZ Eric

Secrétaire

9, rue Boschlék L-8561 Schwebach

Tél. : 691 476 240 ; E-mail : fckaerch@gmail.com

LALLI Stephan

Trésorier

6, rue Annette Schwall-Lacroix L-8425 Steinfort

Tél. : 661 962 698 ; E-mail : tresorier@fckaerch.lu

EVERARD Jean

Member

27, rue Principale L-8361 Goetzingen

Tél. : 621 314 548 / 30 98 50 ; E-mail : evje@pt.lu

BARTZ Camille

Member

10, route de Luxembourg L-8360 Goetzingen

Tél. : 30 80 72 / 691 506 249 ; E-mail : bartzcam@pt.lu

PIRES José

Member

11, rue du Moulin L-8387 Koerich

Tél. : 621 369 305 ; E-mail : Jose.Pires@fordluxmotor.lu

BARTZ Fabrice

Member

1A, rue Ernesinde L-8416 Steinfort

Tél. : 691 538 226 ; E-mail : matzke09@hotmail.com

SALVATORE Tun

Member

Cité Flammant L-6115 Junglinster

Tél. : 691 340 313 ; E-mail : salvatore.tun@pt.lu

SACHSEN Daniel

Membre

13a, rue Ermesinde L-8416 Steinfort

Tél. : 621 481 871 ; E-mail : sachsen_daniel@icloud.com

SIMON Luc

Member

17b, rue de Keispelt L-829 Meispelt

Tél. : 691 565 151 ; E-mail : lucsimon@live.de

TRIGO Filipe

Member

5a, rue de Capellen L-8393 Olm

Tél. : 691 319 801 ; E-mail : filipe_trigo@hotmail.fr

MICHALOPOULOS Nikos

Member

27, rue de Windhof L-8384 Koerich

Tél. : 621 709 486 ; E-mail : nmichalopo@gmail.com

 

 

 

Funktiounen ausserhalb vum Comité

FABER JERRY

Sponsoring / Zeitung FC KÄERCH

JOST Jessica

FUPA